Kenmerken model 4 en 5

Voor alle kwalificatiedossiers vanaf 2009-2010 zijn examenstandaarden in model 4 of 5 beschikbaar. Al deze examenstandaarden leiden tot proeven van bekwaamheid.

Wat is een examenstandaard? 

Een examenstandaard beschrijft wat de inhoud van een proeve van bekwaamheid is en hoe die uitgevoerd moet worden. Daarnaast is in elke examenstandaard een beoordelingsformulier opgenomen. Voor elke uitstroom zijn één tot vier examenstandaarden beschikbaar, afhankelijk van het opleidingsniveau en de variatie in de inhoud van het dossier.

Wat is een proeve van bekwaamheid?

Een proeve van bekwaamheid is een examen in de beroepspraktijk. Bij voorkeur vindt dit plaats in een echte (authentieke) beroepssituatie. De deelnemer voert werkzaamheden uit, maakt keuzes en lost dilemma’s op zoals die in het beroep voorkomen. Zo’n examen doet het meeste recht aan de eisen die aan een beroepsopleiding gesteld worden. Een proeve vraagt wel om een goede borging van de uitvoeringskwaliteit. De examenstandaarden geven daarvoor kaders, maar de definitieve invulling daarvan ligt bij het aoc.

Verschil tussen model 4 en model 5

In essentie zijn de modellen 4 en 5 hetzelfde. Dat geldt voor de kritische beroepssituatie, de toetstechnische eisen en voor de wijze waarop werkprocessen beoordeeld worden. Er is een verschil in de detaillering van het eindoordeel. Model 4 kent een tweepuntsschaal (onvoldoende - voldoende) bij 'Oordeel kerntaken' en het oordeel over de proeve als geheel. Model 5 kent een driepuntsschaal (onvoldoende, voldoende, goed) bij 'Oordeel kerntaken' en de proeve als geheel; deze driepuntsschaal is ingevoerd vanaf cohort 2012-2013 omdat het ministerie van Onderwijs dat vanaf dat moment als eis stelde. 

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu