Het kennisexamen in model 6

In de kwalificatiedossiers is kennis een integraal onderdeel van de werkprocessen. Veel kennisaspecten zijn onderliggend aan de werkprocessen. Zonder het beheersen van de kennis kunnen de werkprocessen niet (goed) uitgevoerd worden. Bij het beoordelen van de werkprocessen in een proeve van bekwaamheid of een werkprocesexamen, wordt daarmee (impliciet) de noodzakelijke kennis geëxamineerd. Dat geldt zeker voor de lagere niveaus. 

Bij niveau 4 wordt soms hele specifieke kennis gevraagd die essentieel is voor de beroepsuitoefening, maar die niet via een proeve van bekwaamheid of werkprocesexamen geëxamineerd kan worden. In dat geval wordt er een kennisexamen ontwikkeld.

Binnen het vernieuwde model 6 zijn er kennisexamens ontwikkeld voor de volgende uitstromen:

  • Dierenartsassistent paraveterinair (ook in verband met wettelijke beroepsvereisten)
  • Ondernemer/manager recreatiedieren
  • Ondernemer gezelschapsdieren 

Kenmerken van kennisexamens

De kennisexamens die ontwikkeld zijn, hebben de volgende kenmerken:

  • Ze zijn digitaal ontwikkeld en beschikbaar via Toetsplaza.
  • Ze kennen alleen gesloten vragen, wat geen nakijkwerk oplevert.
  • Ze zijn beperkt van omvang en in één of twee lesuren af te nemen, want alleen de meest essentiële kennis wordt geëxamineerd.
  • Er is een document ‘Exameneisen’ beschikbaar op www.examenstandaard.nl  waarin staat welke kennis in het kennisexamen opgenomen is, oftewel: wat moet de student kennen?
  • Er is een 'Toetsmatrijs' beschikbaar op www.examenstandaard.nl. Daarin staat aangegeven hoeveel vragen er van elk onderwerp in het examen voorkomen. Daarnaast wordt de cesuur vermeld en is er een tabel voor de cijferbepaling opgenomen. 
  • Elk afgenomen examen wordt gegenereerd uit een database met examenitems; elk kennisexamen is daardoor verschillend, maar wel van hetzelfde niveau.

Gewasbescherming A

Een bijzondere vorm van kennisexamens is die van Gewasbescherming A. De afwegingen en de vorm zijn wat anders dan hierboven beschreven. Voor het certificaat Gewasbescherming A moeten twee kennisexamens en een vaardigheidsexamen afgelegd worden. Het eerste kennisexamen is een digitale examen met gesloten vragen; het tweede is een schriftelijke kennisexamen met open vragen. Ook deze examens staan beschikbaar op toetsplaza.  Elders op deze website vindt u meer informatie over het project Gewasbescherming A.

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu