De proeve ondernemen in model 6

Voor de uitstromen ‘Ondernemer/manager recreatiedieren’ en ‘Ondernemer gezelschapsdieren’ is in model 6 ook een  proeve Ondernemen ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van dit examen is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

  • Meer duidelijkheid geven aan gebruikers over de vorm en inhoud van het examen in vergelijking met het bestaande product.
  • Verbeteren van de uitvoerbaarheid en zorgen voor een reële en herkenbare examenopdracht.
  • Meer recht doen aan de eisen in het dossier, waaronder de kenniscomponent.
  • Een product ontwikkelen dat bruikbaar is voor meerdere uitstromen.
  • Afstemmen met de inhoud van de Certificeerbare eenheid Ondernemen.

Kenmerken van de Proeve Ondernemen

Het ontwikkelde product voldoet aan bovenstaande uitgangspunten. Er is gekozen voor het schrijven van een ondernemingsplan; deze vorm voldoet het beste aan bovenstaande uitgangspunten. Er is duidelijk omschreven aan welke eisen het ondernemingsplan moet voldoen. Die eisen zijn neergelegd in een apart document ‘Exameneisen’. Daardoor wordt ook geborgd dat de student specifieke kennis en inzicht gebruikt bij het ontwikkelen van het plan. Nieuw is dat het ondernemingsplan opgebouwd moet worden langs vijf deelplannen (Onderneming, Markt, Personeel, Organisatie en Financiën). Deze deelplannen zijn heel herkenbaar en toepasbaar bij alle uitstromen waarin Ondernemen voorkomt. Daardoor is het product in dezelfde vorm te gebruiken bij diverse uitstromen. Dat biedt grote voordelen aan de aoc’s, want die kunnen met dit product studenten van verschillende opleidingen toch op dezelfde wijze examineren. De werkprocessen zoals die in het kwalificatiedossier beschreven zijn voor Ondernemen, zijn verwerkt in de eisen aan de deelplannen en beschreven in het document ‘Exameneisen’.

Het panelgesprek en de beoordeling

De student presenteert zijn Ondernemingsplan in een zogenaamd ‘panelgesprek’. Daarin zitten minimaal 2 assessoren, maar eventueel kunnen andere belanghebbenden aan het gesprek deelnemen. De student verdedigt zijn plan door vragen van het panel te beantwoorden en te reflecteren op zijn rol als ‘ondernemer’. 

Na afloop van het panelgesprek vindt de beoordeling plaats door de assessoren. Zij beoordelen de vijf deelplannen aan de hand van portretten (beschrijvingen) in het beoordelingsformulier; daarbij laten zij zich leiden door het geschreven document, maar ook door de presentatie en de verdediging. Als zesde onderdeel beoordelen de assessoren ook de ‘Ondernemende Houding’ van de student; dat doen zij met name op basis van wat ze tijdens het panelgesprek gehoord hebben. Ondernemende houding is weliswaar niet als apart werkproces in het kwalificatiedossier opgenomen, maar aspecten daarvan zien we terug bij diverse werkprocessen die tot de kerntaak Ondernemen behoren. En het doet recht aan de typische kenmerken van ondernemen.

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu