De proeve van bekwaamheid in model 6

In essentie is de proeve van bekwaamheid binnen model 6 hetzelfde als die in model 5. Ook hier is deze gericht om vast te stellen of het beroep beheerst wordt waarvoor de student is opgeleid. Bij voorkeur vindt de proeve daarom plaats in een echte (authentieke) beroepssituatie. De student voert tijdens de proeve de werkzaamheden uit, maakt keuzes en lost dilemma’s op zoals die in het beroep voorkomen.

Het beoordelingsformulier in model 6

Het beoordelingsformulier bij de proeve in model 6 ziet er anders uit dan die bij model 5. Het is eenvoudiger van opzet en leidt tot een beter oordeel van de werkprocessen.

  • Prestatie-indicatoren zijn herschreven tot bondige en eenduidige criteria passend bij de examenvorm. Alle prestatie-indicatoren uit het kwalificatiedossier zijn verwerkt in de criteria, op enkele uitzonderingen na. Deze uitzonderingen worden verantwoord in een verantwoordingsdocument.

PvB Citaverde 3

  • De beoordeling verloopt via het ‘portret voor voldoende’. Het oordeel over een werkproces kan zijn: voldoende of onvoldoende. 
  • Als de student niet voldoet aan het ‘portret voor voldoende’ krijgt hij een ‘onvoldoende’ als oordeel. De assessoren onderbouwen dit oordeel door aan te geven welk criterium (criteria) hiervan de oorzaak is (zijn). 
  • Er is bewust gekozen om de beoordeling primair te laten verlopen via het ‘portret voor voldoende’ en niet door middel van een cesuur over alle criteria. Bij een ‘portret voor voldoende’ gaat het om het geheel van het werkproces. Is het beeld van het werkproces dat de student laat zien voldoende in relatie tot het portret? Komen de assessoren tot de conclusie dat dat beeld onvoldoende is, dan gebruiken ze de criteria om hun oordeel te onderbouwen. Daarnaast geven ze bij een onvoldoende altijd een korte toelichting.
  • De onderwerpen die tijdens het criteriumgericht interview aan bod komen zijn duidelijk beschreven. 
  • Zie onderstaand voorbeeld van de beoordeling van een werkproces. 

Beoordelingsformulier model 6

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu