Eisen voor taal en rekenen

Groene Norm examens zijn gericht op de beroepsgerichte eisen uit de kwalificatiedossiers. Dus niet voor taal en rekenen. Maar omdat er ook sprake is van beroepsspecifieke eisen voor Nederlandse taal en rekenen, nemen we toch een paragraaf op over taal en rekenen. Onderstaande tekst is geschreven door Rob Benerink van AOC Oost, waarvoor onze dank.

Aan iedere student in het mbo worden eisen gesteld aan het beheersingsniveau voor de Nederlandse taal en het rekenen. Eventueel zijn er ook eisen voor één of twee moderne vreemde talen. Deze eisen zijn onder te verdelen in zogenaamde generieke eisen en (beroeps)specifieke eisen.

Generieke eisen

De generieke eisen gelden voor studenten van alle mbo-opleidingen. Wat deze eis precies inhoudt, is afhankelijk van het mbo-niveau, het cohort (=groep studenten die in een bepaald jaar is ingestroomd) en het jaar waarin de student zijn diploma haalt. Op de site www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl wordt dit in het zogenaamde cohortenschema aangegeven. Dit cohortenschema staat op deze site bij de 'Servicedocumenten'.

Beroepsspecifieke eisen

De beroepsspecifieke eisen staan aangegeven in het kwalificatiedossier. Deze eisen zijn dus specifiek voor een bepaalde kwalificatie. De eisen voor Nederlandse taal en rekenen staan in de kwalificatiedossiers in deel B. De eisen voor moderne vreemde talen (MVT) bij de betreffende opleidingen op niveau 2, 3 en 4 staan in de vorm van een matrix in deel B van de kwalificatiedossiers voor studenten die eerder ingestroomd zijn dan schooljaar 2011-2012 . Voor de studenten die ingestroomd zijn in 2011-2012 of later, wordt in deel C van het kwalificatiedossier aangegeven of MVT tot de opleiding behoort. In de kolom ‘Vakkennis en vaardigheden’ is dit gekoppeld aan de uitvoering van een werkproces. In deel D wordt een indicatie gegeven voor het beheersingsniveau dat de student voor MVT in de betreffende werkprocessen moet laten zien.

Examineren

In het cohortenschema van het Steunpunt wordt per onderdeel aangegeven met welke examenvorm moet worden geëxamineerd. Hierbij moet zowel naar het instroomjaar als naar het diplomeringsjaar worden gekeken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen instellingsexamens en de centraal ontwikkelde examens (de COE’s). De COE’s worden na een pilotperiode als verplichte centrale examens ingevoerd.

Invoeringsdatum verplichte centraal ontwikkelde examens voor Nederlands, rekenen en Engels
vanaf examineringsjaar 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
niveau 2 en 3 Nederlands rekenen
niveau 4 Nederlands rekenen Engels

De COE’s voor Nederlands examineren de generieke eisen voor de receptieve vaardigheden lezen en luisteren en dus niet de generieke eisen voor de productieve vaardigheden bij de talen (spreken, gesprekken voeren en schrijven). Deze productieve vaardigheden en de beroepsspecifieke eisen moeten geëxamineerd worden met instellingsexamens. De examinering en beoordeling hiervan mag zowel geïntegreerd, als onderdeel van het beroepsgerichte examen, als afzonderlijk plaatsvinden. De instelling mag zelf beslissen over toetsvorm en onderlinge weging. De examenproducten van Groene Norm voorzien niet in een beoordelingsinstructie voor het geïntegreerd beoordelen van deze productieve vaardigheden en beroepsspecifieke eisen.

Examenleverancier van en voor AOC's

examenstandaard
Menu