Zo werken wij Home Voor MBO Zo werken wij

Zo werken wij

Vaste kaders en een degelijk ontwikkelproces

Groene Norm ontwikkelt examenproducten in overleg met mensen uit het onderwijs en het georganiseerde bedrijfsleven. Samen zetten zij hun deskundigheid in om hoogwaardige examenproducten te ontwikkelen.

De kaders van waaruit we werken

 • Basis-profiel.  
  Onze examenproducten dekken de gehele kwalificatie, inclusief eventuele beroepsgerichte taal- en rekeneisen.  Als het nodig is, ontwikkelen we meerdere examensets voor verschillende contexten binnen één kwalificatie.
 • Vakkennis en vaardigheden.
  Geïntegreerde examinering van kennis, vaardigheden en gedrag is ons uitgangspunt. Bij elk examen hoort een verantwoordingsdocument. Hierin geven we aan hoe we kennis en vaardigheden in het examen borgen.
 • Beheersingsniveau.
  Voor elk mbo-niveau worden de Essentie van Beroep en de uniforme niveaukenmerken gebruikt om het niveau van de opdracht te bepalen. De Essentie van Beroep is vastgelegd in het Examenprofiel. De niveaukenmerken zijn uitkomst van het project 4C Your Way, dat weer gerelateerd is aan het internationale project EQUFAS.
 • Beoordelingscriteria.  
  Deze zijn gebaseerd op de beschrijving van ‘resultaat’ en ‘gedrag’ in het kwalificatiedossier.

Examenontwikkeling, stap voor stap

Alle examenproducten ontwikkelen we op eenzelfde manier. Ons ontwikkelproces bestaat uit 10 stappen.

 • Startbijeenkomst. 
  Voor een startbijeenkomst nodigen we vertegenwoordigers uit het (georganiseerde) bedrijfsleven en het onderwijs uit. Samen met hen stellen we het examenplan op.
 • Bepalen normen van voldoende. 
  Voor de beoordeling van een beroepsproeve of een werkprocesexamen nemen we resultaat en gedrag integraal uit het kwalificatiedossier over. Voor een vaardigheidsexamen of een kennisexamen stellen we de normen in samenspraak met inhoudsdeskundigen vanuit onderwijs en bedrijfsleven op. Het gaat dan om een interpretatie van de onderdelen die in het kwalificatiedossier worden benoemd.
 • Construeren van de examens. 
  De norm per werkproces en de niveaukenmerken per niveau zijn het vertrekpunt. Gecertificeerde constructeurs formuleren de concrete examenopdracht. De deelnemers vanuit de startbijeenkomst vormen een klankbordgroep voor de constructeurs. De klankbordgroep beoordeelt tussenproducten.
 • Collegiale feedback.
  Een collega-constructeur bekijkt het conceptproduct en geeft feedback op basis van een vast format. Er wordt onder andere gelet op de inhoud van de opdracht en op taalkundige aspecten.
 • Feedbackronde AOC’s en bedrijfsleven. 
  Na verwerking van het eerste commentaar worden de concept-examens voor feedback aan de deelnemende AOC’s gestuurd. Binnen 14 dagen kunnen zij reageren op de examenproducten. Hiervoor maken ze gebruik van een feedbackformulier dat focust op de haalbaarheid, uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en organiseerbaarheid (HUBO) van het examenproduct. Ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven – deelnemers van de startbijeenkomst – kunnen hun feedback geven op het product. Constructeurs verwerken het commentaar. In een logboek registreren zij de keuzes bij het verwerken van de feedback. Examensecretarissen kunnen logboeken opvragen bij Groene Norm.
 • Interne screening en redactie. 
  Na de feedbackronde screent en redigeert een vaste groep mensen de examenproducten. Deze groep bestaat uit constructeurs en een medewerker examinering van Groene Norm. Er wordt onder andere gelet op taal, transparantie en samenhang. Na deze screening en eventuele aanpassing worden de producten aangeboden aan de vaststellingscommissie.
 • Vaststellen van de examens (proces). 
  Elk examen wordt beoordeeld door een vaste vaststellingscommissie. De vaststellingscommissie bestaat uit leden vanuit onderwijs en bedrijfsleven. Elk lid is gecertificeerd als vaststeller. De vaststelling van een examen gebeurt op basis van een vaststellingsformulier. Hierin wordt elk examenproduct beoordeeld op onder andere dekking, compleetheid, betrouwbaarheid en validiteit. De vaststellingscommissie retourneert het ingevulde vaststellingsformulier naar de coördinator mbo van Groene Norm. Zo nodig wordt het examen aangepast. Elk examen wordt voorzien van een vaststellingsadvies.
 • Vaststellen van de examens (bestuurlijk). 
  Bij een positief vaststellingsadvies legt de directeur van Groene Norm het examen voor aan het Dagelijks Bestuur. Deze stelt het examen formeel vast.
 • Verspreiding vastgestelde examens. 
  Na de bestuurlijke vaststelling worden de examenproducten inclusief leeswijzer via de GreenTool [linken] beschikbaar gesteld aan de examensecretarissen van de AOC’s.
 • Evaluatie. 
  Nadat het examen meerdere keren is afgenomen, vindt er een evaluatie plaats. Hiervoor gebruiken we een standaard evaluatieformulier voor zowel deelnemer als assessor. Dit formulier is ingebouwd in de GreenApp [linken]. Daarnaast plannen we locatiebezoeken bij AOC’s om kwalitatieve informatie te verzamelen over het examenproduct. In het huidige schooljaar is dit bij voorkeur bij de AOC’s die met de HKS-producten werken. Als het nodig is nemen we het examenproduct in de onderhoudsagenda op.